Багшид авралыг одуулмуй

Бурханд авралыг одуулмуй

Номд авралыг одуулмуй

Хуврагт авралыг одуулмуй